Continuous Integration System - ทดสอบซอฟต์แวร์สม่ำเสมอด้วยระบบทดสอบอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติที่จะช่วยให้การพัฒนา Software ถูกรันอย่างอัตโนมัติ โดยเริ่มจากการ Build, Test, Package และ Report ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบคุณภาพของซอฟท์แวร์ได้ง่ายขึ้น และบ่อยยิ่งขึ้น

ทดสอบซอฟต์แวร์สม่ำเสมอ ทราบข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบทดสอบอัตโนมัติ

ระบบที่จะช่วยให้การทดสอบซอฟต์แวร์ เป็นไปอย่างอัตโนมัติ โดยระบบจะทดสอบทั้งในกระบวนการติดตั้งซอฟต์แวร์( Build ) และรันทดสอบ (Test) ด้วยชุดคำสั่งต่างๆ ส่งผลการทดสอบผ่านทาง email ให้กับนักพัฒนาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในทันที ทำให้ความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ถูกแจ้งให้ทราบและแก้ไขในเวลาอันรวดเร็ว

Dashboard & Test Report

หน้าจอแสดงผลสรุปของการทดสอบและรายงานในรูปแบบข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อง่ายต่อการนำไปใช้สำหรับการประเมิณผลคุณภาพของซอฟต์แวร์

จัดเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งให้ในทันที

หากการทดสอบซอฟต์แวร์ทุกกระบวนการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่พบความผิดพลาด ระบบจะดำเนินการสร้างซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งให้ในทันที (Package) เพื่อสะดวกต่อการนำไปติดตั้งยังเครื่องที่ใช้ทดสอบเสมือนจริง (UAT) และเครื่องที่ใช้งานจริง (Production)